معرفی خودروهای اجاره ای مشابه رنو سیمبل
اجاره رنو مگان هاچ بک
رنو مگان هاچ بک
مدل
5 تا 7 روز :
885 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
880 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
367 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره رنو کلیو 2021
رنو کلیو 2021
مدل 2021
5 تا 7 روز :
885 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
880 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
450 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره رنو کلیو 2016
رنو کلیو 2016
مدل 2016
5 تا 7 روز :
700 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
700 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
367 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 34 + 4
02149934