معرفی خودروهای اجاره ای مشابه فولکس واگن پاسات
اجاره فورد فوکوس
فورد فوکوس
مدل 2021
5 تا 7 روز :
1,400 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
1,400 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
700 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 Lira ₺
واتس اپ
اجاره اسکودا اکتاویا
اسکودا اکتاویا
مدل
5 تا 7 روز :
1,150 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
1,150 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
570 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 1,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 29 + 21
02149934