معرفی خودروهای اجاره ای مشابه فیات اگیا (دیزل)
اجاره رنو کلیو 2016
رنو کلیو 2016
مدل 2016
5 تا 7 روز :
700 Lira ₺ روزانه
7 تا 28 روز :
700 Lira ₺ روزانه
بیش از 28 روز :
367 Lira ₺ روزانه
حداقل اجاره 5 روز
مبلغ ودیعه ضمانت 2,000 Lira ₺
واتس اپ

دیدگاه شما

فرمول: 31 - 11
02149934